ਜਾਣਾ ਯੂ.ਪੀ

ਅਨਸ਼੍ਰੇਣੀਯ

ਪਾਰਕ ਨੈਸੀਓਨਲ ਲੋਸ ਹੈਟਿਸ, ਰਿਪਬਲੀਕਾ ਡੋਮਿਨਿਕਾਨਾ
pa_INPanjabi